ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה, שנמצא בבעלות BioClin ו/או חברות הבת, סניפיה או חברות הקשורות בה (לאורך תנאים והתניות אלה, השימוש בשם “BioClin” מתייחס קולקטיבית ל-BioClin, Inc. ולחברות הבת, סניפיה וחברות הקשורות בה) או מופעל על -ידן (להלן “האתר”). BioClin מנהלת את האתר כשירות למבקרים, בכפוף לתנאים ולהתניות הנוגעים לשימוש באתר (“תנאי השימוש”). בעת שימוש באתר, אתה מקבל את תנאי השימוש; אם אינך מסכים לתנאי השימוש אינך רשאי להשתמש באתר. BioClin שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התכנים באתר ואת תנאי השימוש מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
שימוש בתוכן האתר
אתה רשאי להציג, להוריד ולהדפיס תכנים מן האתר בכפוף לתנאים הבאים: (א) ניתן להשתמש בתוכן אך ורק למטרות מידע; וכן (ב) אין לשנות את התוכן בכל אופן שהוא. אינך רשאי לפרסם מחדש, להפיץ, להכין עבודות נגזרות או להשתמש בכל אופן שהוא בתוכן האתר, למעט באופן המותר מפורשות במסמך זה.

אינך רשאי למסגר או להשתמש בטכניקות מסגור לצורך צירוף סימן מסחרי, סמליל או כל מידע קנייני אחר (לרבות תמונות, טקסט, עימוד או צורה) של BioClin ללא הסכמה כתובה ומפורשת של BioClin. אינך רשאי להשתמש במטה תגיות או בכל “טקסט נסתר” אחר לצורך שימוש בשמה של BioClin או בסימנים מסחריים שלה ללא הסכמה כתובה ומפורשת של BioClin. אינך רשאי להשתמש בסמליל של BioClin או בכל גרפיקה קניינית או סימן מסחרי אחר כחלק מן הקישור ללא הרשאה כתובה ומפורשת.

אינך רוכש זכויות בעלות על תכנים כלשהם באתר זה. שימוש בלתי מורשה עלול לגרום לנקיטת צעדים משפטיים על-ידי BioClin.

הצהרות כלשהן הכלולות באתר בנוגע לתכניות העתידיות של BioClin הנן “הצהרות עם המבט קדימה”, בכפוף לחוקי ה-Federal Securities. אין כל ודאות כי התוצאות העתידיות אכן יושגו והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התחזיות, ההערכות והמידע התמציתי הכלול באתר זה. גורמים משמעותיים אשר עשויים לגרום להבדל מהותי של התוצאות בפועל כוללות ללא הגבלה גורמים שנידונו בדוחות SEC של BioClin.
סקירות, הערות, פרסומים ותכנים נוספים
הנך רשאי להגיש הערות ולספק תכנים נוספים, כל עוד התוכן אינו בוטה, לא חוקי, מאיים או משמיץ וכל עוד התוכן אינו מהווה הפרה של הפרטיות או של הקניין הרוחני של גורם צד שלישי כלשהו. יתר על כן, תכנים כאלה אינם יכולים להכיל וירוסי תוכנה, דיוור המוני, מכתבי שרשרת או כל צורה אחרת של “דואר זבל”. אינך רשאי להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני כוזבת,להתזות לאדם או לישות כלשהי או להטעות בכל צורה אחרת בנוגע למקור המידע.

בעצם העברת המידע, אתה מעניק ל-BioClin זכות שאינה בלעדית, אינה נושאת תמלוגים, מתמשכת, בלתי ניתנת לביטול ושניתנת לרישוי משני לשכפל, להשתמש, לשנות, לפרסם, להתאים, לתרגם, ליצור עבודות נגזרות, להפיץ ולהציג תכנים אלה ברחבי העולם ובכל מדיה. בעצם העברת המידע אתה אף מצהיר ומתחייב כי התוכן מדויק; כי התוכן נמצא בבעלותך וכי אתה רשאי להשתמש בו; וכי השימוש בתוכן לא יגרום פגיעה לאף אדם או ישות.
מוצרים ושירותים המוצעים על-ידי BioClin באתר זה
BioClin מציעה מוצרים ושירותים באתר זה. כשאתה נרשם לקבלת מוצר או שירות מ-BioClin דרך האתר, אתה מקבל את ההסכם הספציפי הרלוונטי למוצר או לשירות. השימוש שתעשה במוצר או בשירות שמוצעים באתר כפוף לתנאים ולהתניות הכלולים בהסכם שמתייחס למוצר או לשירות הספציפיים. אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם זה. BioClin אינה מתחייבת כי תיאורי המוצרים או התכנים הכלולים באתר אינטרנט זה אכן מדויקים, עדכניים, אמינים, מלאים או נקיים משגיאות.

BioClin שואפת לעבוד עם שותפים וצרכנים באופן הוגן וידידותי. במקרה של תלונות, BioClin שואפת לפתור בעיות בדרך האדיבה והידידותית ביותר האפשרית. במקרה
הנדיר שבו נדרשת התערבות של צד שלישי, פנה אל פלטפורמת ODR (פתרון מחלוקות מקוון).